5.MountainousEHilly districts

Move away from dangerous areas such as steep sloping land, watching out for falling rocks as you proceed.

œIf you are struck by a strong tremor while hiking or climbing a mountain, protect yourself from falling rocks first.
@
œThe ground may loosen and become highly unstable during an earthquake. Be sure to stay away from areas with fallen rocks or steep sloping land.

@